Instrukcja układania membran „DACHOWA”
MWK DACHOWA przeznaczona jest do stosowania jako warstwa uszczelniająca (warstwa wstępnego krycia) pokrycia dachów skośnych o nachyleniu ≥ 20 º ( ≥ 36,4 %), leżących na łatach i kontrłatach. Dlatego konstrukcja okapu dachu, w którym jest zamontowana MWK DACHOWA powinna umożliwiać odprowadzenie skropli i przecieków poza dach.
 
 1. MWK DACHOWA przeznaczona jest do stosowania jako warstwa uszczelniająca (warstwa wstępnego krycia) pokrycia dachów skośnych o nachyleniu ≥ 20 º ( ≥ 36,4 %), leżących na łatach i kontrłatach. Dlatego konstrukcja okapu dachu, w którym jest zamontowana MWK DACHOWA powinna umożliwiać odprowadzenie skropli i przecieków poza dach.

   
 

 
 1. Dzięki wysokiej paro-przepuszczalności MWK DACHOWA umożliwia permanentne osuszanie dachu, ale tylko gdy jest stały przepływ powietrza atmosferycznego nad nią  wzdłuż kontrłat. Powietrze odprowadza parę wodną przechodzącą przez MWK DACHOWA. Dlatego otwory  wlotowe i wylotowe przestrzeni lub szczeliny wentylacyjnej znajdującej się nad nią muszą być drożne i osłonięte przed zwierzętami a wysokość szczeliny musi być odpowiednio dobrana do wielkości dachu (rys.3).

   


 

 1. MWK DACHOWA może być montowana bezpośrednio na termoizolację układaną w konstrukcji dachów z poddaszem mieszkalnym. Może być również montowana nad poddaszami nieużytkowymi (strychami), gdzie termoizolacja ułożona jest na stropie. W obu tych przypadkach sposób zamontowania jest taki sam.
   
 2. MWK DACHOWA montuje się szarą włókniną do wewnątrz a napisami na zewnątrz. Zasadnicze mocowanie MWK DACHOWA stanowi dobrze dociśnięta kontrłata. Jeżeli istnieje konieczność pomocniczego zamocowania, to membranę przybija się wstępnie bezpośrednio do krokwi gwoździami o szerokim łepku lub spinkami (thacker). Spinki i gwoździe powinny być usytuowane pod kontrłatą.
   
 3. MWK DACHOWA może być rozpięta na konstrukcji dachu (rys.1) jak również może być układana na poszyciu z desek. Na deskowaniu jest bardziej narażona na uszkodzenia, które nie są tak dobrze widoczne jak w dachu bez deskowania. Dodatkowo, w czasie prac dekarskich deskowanie wykorzystywane jest jako pomost komunikacyjny a to zwiększa szanse powstania uszkodzeń. 

  Zalecane zakłady minimalne między
  kolejnymi pasmami DACHOWEJ
     Nachylenie połaci dachu
  Szerokość zakładu
  między pasmami
  20 º - 24 º (36,4% - 44,5%)
  20 cm
  25 º - 35 º (46,6% - 70% )
  15 cm
  36 º - 90 º   ( 72,6% )
  10 cm
  Układanie DACHOWYCH na połaciach o kątach nachylenia
  poniżej 20 º objęte jest odrębną instrukcją i zaleceniami.
  Realizacja tych zaleceń wymaga ich uwzględnienia
  już na etapie projektowania budynku


   
 4. Najefektywniej jest układać MWK DACHOWA zaczynając od okapu poziomymi pasmami na zakłady, których wielkość uzależniona jest od kąta nachylenia dachu (tabela obok). MWK DACHOWA można również układać skośnie lub prostopadle do okapu według potrzeb organizacji prac. W przypadku prostopadłego układania pionowe zakłady powinno się kleić za pomocą specjalnych taśm samoprzylepnych.
   
 5. Szczelność powłoki jaką tworzy MWK DACHOWA jest wystarczająca gdy kolejne jej pasma układa się na zakład (rys.1), który zaznaczony jest przerywaną linią na stronie wierzchniej membrany. Ostatnie pasmo układa się na kalenicy na zakład wielkości min.15 cm, tak aby sama kalenica była przykryta dwa razy (rys.2). Również na narożach dachu pasma membrany z sąsiednich płaszczyzn powinny zachodzić na siebie.

 6. Szczelność powłoki zależy od sposobu wykonania połączeń MWK DACHOWA z wszystkimi elementami tworzącymi dach. Dotyczy to takich miejsc jak przejścia przez pokrycie dachu instalacji typu : wywietrzniki, odpowietrzniki (rys.4), anteny itp. oraz połączeń z kominami, ścianami itp. Na ścianach i podobnych elementach połączenia zakładkowe muszą odprowadzać wodę po zewnętrznej stronie membrany.   Czym połączenie jest szczelniejsze tym powłoka lepiej zabezpiecza dach.
   
 7. Każdy z tych elementów można wykonać na kilka sposobów zależnych od zamierzonej szczelności połączenia z MWK DACHOWA.
   
 8. Nad świetlikami , kominami , oknami dachowymi i wyłazami  można dodatkowo  wykonać rynienki z membrany (rys.4). Rynienki zwiększają pewność zabezpieczeń przed zamarzającymi : ściekającymi z góry skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.
   
 9. Wokół kominów (rys.5), wyłazów, okien dachowych itp. należy przykleić MWK DACHOWA za pomocą taśmy dwustronnie klejącej, tak aby wywinięte ku górze jej fragmenty tworzyły pas o wysokości 10 - 15 cm. Na zakończenie można zakleić szczelnie wszystkie nacięcia na rogach i pęknięcia. Można również dookoła obkleić te elementy taśmą samoprzylepną (rys.6) co da większą szczelność. Wybór metody zależy od warunków regionalnych, decyzji  właściciela dachu lub nadzoru budowlanego.
   
 10. Dla uzyskania szczelnego połączenia wzdłuż koszy, przed ułożeniem zasadniczych pasm poziomych trzeba zamocować dodatkowy pas membrany. Na niego należy ułożyć następne pasma układane na sąsiadujących połaciach z zakładem o minimalnej długości 15 cm. Jeżeli układanie pokrycia odbywa się kolejno na poszczególnych płaszczyznach to zakład można wysunąć tylko na drugą (z pierwszej) w kolejności wykonania z sąsiadujących płaszczyzn (rys.7).


   
 11. Okapy można wykonać na wiele sposobów ale zawsze muszą być zachowane warunki z punktów 1 i 2. W okapie MWK DACHOWA powinna być przyklejona za pomocą taśmy dwustronnej, tak aby jego brzeg leżał na blasze nadrynnowej lub na kapinosie (rys.3) pod rynną i był przykryty pokryciem zasadniczym.
 1. Wszystkie połączenia z elementami przechodzącymi przez MWK DACHOWA najlepiej jest skleić za pomocą taśm samoprzylepnych ściśle przeznaczonych do tego celu (np. MARMA B2, K1, N2, PE1, W1 itp.) 
 
Uwagi i zastrzeżenia . 
 1. MWK DACHOWA przepuszcza parę wodną i służy do uszczelnienia pokryć  zasadniczych, których nie może zastępować. Również nie może być pokryciem tymczasowymi a jej ułożenie powinno być wykonane jednocześnie z pokryciem zasadniczym.
 2. Niniejsza instrukcja podaje najważniejsze, podstawowe zalecenia i nie zawiera informacji dotyczących wszystkich możliwych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach dachowych. Istnieją również sytuacje, w których mogą być zastosowane inne rozwiązania niż opisane w instrukcji. Wybór metody ma wpływ na jakość ułożenia i skuteczność działania MWK DACHOWA.
 3. Z powodu działania promieni słonecznych (UV) na MWK DACHOWA, zaleca się : - zamocowanie pokrycia zasadniczego w jak najszybszym czasie po jej ułożeniu, najlepiej jest układać obie części pokrycia jednocześnie; – zasłonięcie membrany (np. termoizolacją) od strony wewnętrznej, od poddasza w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jego ułożenia na dachu (lub zasłonięcie okien) a w okapie nie dłuższym niż 2 miesiące. Gdy MWK DACHOWA chroni poddasze nieużytkowe ale doświetlone, konieczne jest jej zasłonięcie (termoizolacją) przed światłem lub zakrycie źródła światła (okien lub wyłazu).
 4. Prosimy układających MWK DACHOWA o zachowanie warunków bezpieczeństwa przeciw pożarowego w tym o nie palenie papierosów w trakcie jego układania. Spadający żar z papierosów wypala w membranie małe otwory trudne do zauważenia a powodujące przecieki. Podobne efekty wywołują rozżarzone szczątki powstające przy cięciu dachówek, stali itp. Mogą być one również przyczyną pożaru.
 5. Uprzedzamy o możliwości uszkodzenia MWK DACHOWA przez wadliwie przygotowane (z koncentratów) impregnaty solne służące do zabezpieczania łat i kontrłat znajdujących się nad nią. Podwiana woda lub śnieg (topniejący) wypłukują aktywne sole z drewna osadzając  je na membranie. Gdy impregnat jest źle przygotowany może uszkodzić nie tylko MWK DACHOWA ale również wszystkie metalowe elementy dachu, z którymi się styka .
 6. Rysunki nr 5 i 6 opisujący sposób mocowania MWK DACHOWA wokół kominów dotyczy tylko kominów wentylacyjnych i odpowietrzających. Kominy spalinowe powinny być połączone z membraną według (krajowych) obowiązujących przepisów spełniając warunki bezpieczeństwa  pożarowego.
 7. Mocowanie wstępne MWK DACHOWA najlepiej jest wykonać gwoździami o szerokim łepku (papiakami) lub zszywkami wbijanymi „takerem”. Takie mocowanie może być powodem przeciekania membrany w czasie jej układania gdy pada deszcz i nie ma jeszcze pokrycia zasadniczego. Po prawidłowym zamontowaniu pokrycia zasadniczego, pod kontrłaty nie może się już dostawać tak duża ilość wody aby tworzyły się zacieki na belkach więźby dachowej. Jeżeli inwestor obawia się takich zacieków to powinien zlecić wykonawcy zastosowanie piankowych taśm uszczelniających przyklejanych pod kontrłaty (MARMA K1).
 8. Mocowanie MWK DACHOWA na deskowaniu za pomocą spinek lub gwoździ może spowodować jej uszkodzenie jeżeli ilość punktów montażowych jest nadmierna. Spinki lub gwoździe powinny być w takim miejscu aby kontrłaty je zasłoniły a ich pełną szczelność może zapewnić taśma uszczelniająca kontrłaty od spodu (MARMA K1).
   
Inne zastosowania membran z rodziny DACHOWA
 
 • Jako warstwa wstępna uszczelniająca pokrycia leżące na łatach w dachach o niskich nachyleniach (10º - 19º). Warunki prawidłowego ułożenia uwzględniające zwiększone wymagania dotyczące wentylacji pokrycia i szczelności ułożenia membrany muszą być zawarte w projekcie dachu . (Odrębna Instrukcja na www.dachowa.com.pl ).
 • Jako wiatro-izolacja w ścianach szkieletowych o konstrukcji drewnianej i metalowej. (Odrębna Instrukcja na www.dachowa.com.pl ).
 • Jako materiał dystansujący szczelinę wentylacyjną i osłaniający termoizolację w dachach wentylowanych (pod poszyciem pokryć).
 • Jako uszczelnienie połączeń płyt  z  PIR, PUR, OSB, desek, sklejek itp. materiałów na dachach i ścianach.
 • Jako uszczelnienie pokryć płytkowych układanych na poszyciu z desek, sklejek i OSB. Np. łupka, płytek włókno-cementowych itp.
 • Jako uszczelnienie i osłona termoizolacji w stropach (drewnianych i betonowych).
Instrukcja została napisana  według stanu wiedzy ze września  2010 r.
Informacje dodatkowe na stronach : www.marma.com.pl i www.dachowa.com.pl .
 

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność